Pokřik Šnečků

Aktuálně

pravidelné schůzky oddílu každý ČTVRTEK 16,30 - 17,45h

Tajný úkol naleznete v sekci pomůcky  

Nové foto z minitábora najdete ve fotogalerii

  

 ODDÍLOVÁ TRIČKA - před prvním praním, je nutné obrázek šnečka přežehlit přes pečící papír na plný výkon žehličk, pak již můžete opakovaně prát, obrázek se při praní nepoškodí

První schůzka 12.září 16:30-17:45 - první schůzka v novém školním roce 2019-20

letní tábor 14.-21.7.

        sraz neděle v 9:30 na parkovišti na Roztylském náměstí (pod kostelem)

        návrat neděle v 12:30 tamtéž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (38%)
Písničky (17%)
Tématické hry (16%)
Výpravy (15%)
Vyrábění (14%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

zdravotní posudek

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

K ÚČASTI NA SOUSTŘEDĚNÍ, LETNÍM TÁBOŘE, ZOTAVOVACÍ AKCI ČI ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

podle vyhlášky č. 106/2001 Sb.

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ………………………………………………………..

datum narození dítěte ……..……….….  rodné číslo ………………………………………….

adresa bydliště ………………………………………………………………………………….

 

Část A)

Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci

a)       je zdravotně způsobilé *

b)       není zdravotně způsobilé *

c)      je zdravotně způsobilé za podmínek - s omezením *

d)       je zdravotně způsobilé za podmínek - zvýšená péče, dohled nebo dozor *

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

 

Část B)

Potvrzení o tom, že dítě

a)       se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO – NE  *

b)      je proti nákaze imunní (typ/druh) ………………………………………………………

c)      má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) …………………………………

d)     je alergické na …………………….…………………………...…………………….…

e)      dlouhodobě užívá léky  (typ/druh, dávka …………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………..                                                                        ………………………

  datum vydání posudku                                                                              podpis jmenovka

                                                                                                                                  (podle možností tel. číslo)

                                                                                                                   razítko zdrav. zařízení

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení § 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení (popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou dne:........................................................................................................
Vztah k dítěti  ………………………….                                                         

                                                                                                  

………………………………..

                                                                                                      podpis oprávněné osoby

*) Nehodící se škrtněte